Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok

1. V   ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie   riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží ubytovateľovi pri príchode svoj   občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle   Zákona č.135/82 Zb.z.

2. Ubytovanie sa považuje za rezervované po zaslaní finančnej zálohy vo výške 100 eur, alebo podľa dohody medzi prevádzkovateľom a objednávateľom ubytovania.

3. Hosť sa môže ubytovať po 14.00 hodine. Na základe objednávky je ubytovacie zariadenie povinné hosťa ubytovať najneskôr do 17.00 hodiny a do tohto času aj izbu pre hosťa rezervovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. Hosť sa odhlási najneskôr do 10.00 hodiny a v tom čase musí izbu uvoľniť. Keď hosť neuvoľní izbu  v uvedenom čase, ubytovacie zariadenie mu účtuje pobyt aj za nasledujúci deň. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovateľ ponúknuť aj inú izbu.

4. Pre   prijímanie návštev má ubytovacie zariadenie vyhradený priestor. V izbe môže   hosť prijímať návštevy neubytovaných hostí len so súhlasom príslušného   pracovníka ubytovacieho zariadenia.

5. V   izbách a priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť vykonávať zmeny na   zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

6. V   objekte ubytovacieho zariadenia a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené   používať vlastné elektrické a plynové prenosné spotrebiče. Tento zákaz sa   netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci   strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)

7. V   izbách, ako aj na chodbách či spoločenských priestoroch mimo vyhradených   miest je fajčenie prísne zakázané! !

8. V čase od 22.00 hod do 6.00 hodiny sú ubytovaní hostia povinní dodržať nočný kľud.

9. Pred odchodom z izby je ubytovaný hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť v izbe, kuchynke, sociálnom zariadení a jej prílušenstve svetlá, zavrieť okná   (povolený vetrací režim) a uzamknúť vstupné dvere.

10. Za peniaze, cenné veci a šperky prevádzkovateľ penziónu nezodpovedá.

11. Za poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Cena za ubytovanie sa hradí vždy dopredu v hotovosti, ak nebolo dohodnuté inak.

12. Za   škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť v plnej   výške.

13. V prípade nedodržania ubytovacieho   poriadku je ubytovateľ oprávnený predčasne ukončiť pobyt ubytovaného.

14.   Sťažnosti hostí, prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho   zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.

15. V prípade, že zákazník zruší rezerváciu menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt, alebo nenastúpi na pobyt podľa rezervácie, prevádzkovateľ penziónu má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy.

Tento ubytovací poriadok je platný od 10.04.2012